Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

POLSKA IZBA HANDLU

STATUT

TEKST JEDNOLITY PRZYJĘTY PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PIH

W DNIU  24 maja 2018

 ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Art. 1

Polska Izba Handlu zwana dalej "Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującego interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów uczestniczących w obrocie i produkcji na rynku wewnętrznym.

 Art. 2

1.       Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

 2.       Terenem działania Izby jest obszar Polski.

 3.       Izba może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie kraju.

 4.       Izba może ustalić wizerunek - znak graficzny Izby.

 5.       W języku angielskim nazwa Polskiej Izby Handlu brzmi:  Polish Chamber of Trade.

 Art. 3

Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

 ROZDZIAŁ 2 - CELE I ZADANIA IZBY

 Art. 4

Izba powołana jest dla integracji i współdziałania zrzeszonych w niej podmiotów na rzecz:

a)      Tworzenia optymalnych warunków rozwoju i działania dla członków Izb;

b)      Tworzenia płaszczyzny równoprawnej współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie i produkcji na rynku wewnętrznym;

c)       Wypracowania konkurencyjnych metod działań na rynku, doskonalenia zasad etyki i norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej, zaspokajania aspiracji członków Izby oraz budowania ich prestiżu

Art. 5

1.       Podstawowym kryterium funkcjonowania Izby jako reprezentanta interesów gospodarczych, zawodowych i społecznych jej członków jest tworzenie warunków umożliwiających optymalny rozwój zrzeszonych podmiotów gospodarczych.

 2.       Działalność Izby dla zrzeszonych członków ma charakter wspierający i usługowy.

 Art. 6

Przedmiotowa działalność Izby sprowadza się do realizacji trzech kierunków działań:

1.       Działalność na forum publicznym przez:

 a.       Współudział w tworzeniu i realizacji przez Państwo polityki handlowej i przemysłowej;

b.      Kształtowanie warunków dla wdrażania zasad i mechanizmów rynkowych służących podnoszeniu efektywności działania podmiotów gospodarczych;

c.       Aktywne włączanie się w zagadnienia ochrony interesów firm - członków Izby;

d.      Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów wobec władz rządowych i samorządowych oraz w mediach;

e.      Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby;

f.        Tworzenie poparcia dla realizacji celów Izby;

g.       Kształtowanie rzetelnych opinii o środowisku i jego problemach;

h.      Wytwarzanie pozytywnego obrazu funkcjonowania Izby i podmiotów reprezentowanych - promocja w kraju i za granicą.

2.       Konsolidacja środowiska i wspieranie zrzeszonych członków w przedmiocie realizowanych przez nich zadań poprzez:

a)      prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej;

b)      inicjowanie i organizowanie wyspecjalizowanego doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i innych;

c)       pobudzanie przedsiębiorczości oraz upowszechnianie wzorców aktywności gospodarczej wśród swoich członków;

d)      udzielanie członkom Izby specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej;

e)      organizowanie kooperacji i współpracy z innymi członkami Izby w określonych przedsięwzięciach;

f)     promocja i informacja wewnątrz izbowa oraz branżowa i rozpowszechnianie informacji o działalności izby i wydarzeniach mogących mieć wpływ na działalność jej członków oraz branży handlu i opinii publicznej

g)      kojarzenie interesów członków Izby z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kooperacji, współpracy i wspólnych przedsięwzięć i powiązań gospodarczych;

h)      inicjowanie edukacji i doskonalenia kwalifikacji kadry menedżerskiej;

i)        organizowanie form wymiany doświadczeń i informacji oraz imprez handlowo-promocyjnych.

3.       Prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie importu, eksportu, handlu, działalności szkoleniowej, organizacji imprez, public relations, lobbingowej, usług i produkcji działalności wydawniczo - poligraficznej i innych działań handlowo-promocyjnych, oraz działań wspierających handel zagraniczny.

 ROZDZIAŁ 3 - CZŁONKOWIE IZBY - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 Art. 7

1.         Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie kraju, zainteresowane rozwojem gospodarczym kraju i realizacją celów statutowych Izby.

 2.         Członkiem Izby może być podmiot gospodarczy wskazany w pkt. 1, spełniający wymogi określone w Statucie PIH

 3.         Członkiem wspierającym może być organizacja lub osoba deklarująca finansowe i merytoryczne wsparcie dla celów PIH. Tytuł ten przyznawany jest przez Zarząd osobom fizycznym lub prawnym, które swoim działaniem lub finansowo wspierają cele PIH. Członek wspierający nie ma prawa wyborczego, uczestnictwa w komisjach z prawem głosowania.

 4.         Przyjęcie w poczet członków Izby następuje po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i zobowiązania do realizacji Statutu. Uchwały w sprawie przyjęcia członka podejmuje Zarząd Izby po stwierdzeniu spełnienia przez kandydata warunków.

 5.         Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują prawa i obowiązki przez swoich przedstawicieli.

6.         Członkowie Izby mają czynne i bierne prawo wyborcze.

 Art. 8

Członkom Izby przysługują prawa do:

a)      czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby;

b)      używania tytułu członka Izby w kontaktach krajowych i zagranicznych;

c)       uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby;

d)      korzystania ze świadczeń Izby w formie porad, doradztwa oraz pomocy i świadczeń na zasadach preferencyjnych, określonych regulaminami uchwalanymi na podstawie statutu;

e)      zgłaszanie wniosków, opinii i ocen w sprawie działalności Izby i jej organów.

Art. 9

Członek Izby zobowiązany jest do:

a)      przestrzegania postanowień statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej organów;

b)      współdziałania w realizacji celów statutowych Izby;

c)       przestrzegania zasad etyki zawodowej i norm rzetelnego postępowania;

d)      regularnego opłacania składki członkowskiej.

 Art. 10

1.       Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:

a)      wygaśnięcia;

b)      skreślenia z listy;

c)       wykluczenia.

 2.       Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:

a)      śmierci osoby fizycznej - członka Izby;

b)      rezygnacji.

 3.       Skreślenie z listy członków Izby może nastąpić z powodu:

a)      zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 12 miesięcy, o ile zarząd Izby podejmie taką decyzję. Zaległe składki pozostają jednak nadal wymagalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w razie ich nie uregulowania naliczane są odsetki ustawowe;

b)      zaprzestania działalności gospodarczej;

c)       naruszenia obowiązków członka Izby.

 4.       Rezygnacja z Członkostwa w Izbie.

a)      Każdy Członek Izby może złożyć rezygnację z członkostwa w Izbie. Deklaracja o rezygnacji z członkostwa w Izbie wchodzi w życie, a tym samym członkostwo w Izbie wygasa, w ostatnim dniu dwunastego miesiąca licząc od daty jej złożenia w Izbie.

b)      Deklaracja o rezygnacji z członkostwa w Izbie musi być złożona  na piśmie w siedzibie Izby lub przesłana do Izby listem poleconym i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Członka Izby.

c)       Składki członkowskie za okres pomiędzy złożeniem deklaracji o rezygnacji, a wygaśnięciem członkostwa są wymagalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w razie ich nie uregulowania naliczane są odsetki ustawowe

d)      W przypadku złożenia deklaracji rezygnacji w ciągu roku kalendarzowego, składki za ostatni niepełny rok kalendarzowy członkostwa naliczane są proporcjonalnie do ilości miesięcy członkostwa w tym roku.

5.       Wykluczenie członka Izby może nastąpić w przypadku uporczywego naruszania istotnych obowiązków członka Izby.

6.       Właściwym organem do rozstrzygania spraw członkowskich jest Rada Izby.

 7.       Od uchwał Rady Izby, o których mowa w pkt. 5 przysługuje odwołania do Walnego Zgromadzenia złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania uchwały Rady Izby.

 ROZDZIAŁ 4 - WŁADZE IZBY

Art. 11

Władzami Izby są:

1.       Walne Zgromadzenie Członków Izby;

2.       Rada Izby;

3.       Zarząd Izby.

 Art. 12

1.       Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Członków.

 2.       Walne Zgromadzenie może rozstrzygać we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań statutowych.

 3.       Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a)      uchwalenie statutu, jego zmian oraz rozwiązanie Izby;

b)      uchwalenie kierunków działania Izby;

c)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady i Zarządu z działalności Izby za okres sprawozdawczy oraz rachunku zysków i strat;

d)      wybór i odwoływanie członków Rady;

e)      udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Izby;

f)       uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Rady Izby i zasad wyborczych;

g)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby;

 Art. 13

1.       Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2.       Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby corocznie, nie później niż do końca miesiąca czerwca następnego roku.

 3.       Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje rada Izby lub Zarząd Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 członków Izby w terminie do 8 tygodni od formalnego złożenia wniosku.

4.       O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, proponowanym porządku obrad, członkowie są informowani z wyprzedzeniem, co najmniej 2 tygodni.

 5.       Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Izby, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

6.       Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym jeżeli Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych.

 Art. 14

1.       Rada Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Zgromadzeniami.

 2.       Rada Izby pełni funkcje inspirujące, doradcze i nadzorcze. Wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach zastrzeżonych w statucie do jej kompetencji oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Izby.

 3.       Do kompetencji Rady należy w szczególności:

a)      ustalanie rocznych programów działania Izby i ocena ich realizacji, zatwierdzanie planów finansowych oraz uchwalanie budżetu;

b)      wybór i odwoływanie członków Zarządu;

c)       uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu;

d)      zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Izby oraz ustalanie ich wynagrodzeń, zakresu obowiązków i kompetencji;

e)      określanie podstawowych zasad gospodarowania majątkiem Izby oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia lub zbycia nieruchomości;

f)       uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy celowych i odpisów na te cele;

g)      podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania działalności gospodarczej;

h)      nadzorowanie realizacji przyjętych kierunków działalności przez Biuro Zarządu oraz badanie dyscypliny i gospodarki finansowej Biura;

i)        podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia komisji problemowych, zespołów ekspertów lub doradców;

j)        przyjmowanie projektów uchwał i innych materiałów przygotowywanych na Walne Zgromadzenie Członków Izby;

k)      rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biura Zarządu;

l)        składanie sprawozdań z działalności Rady Izby - Walnemu Zgromadzeniu.

 Art. 15

1.       Rada Izby jest organem wybieranym na 4-letnią kadencję.

 2.       Wyboru członków Rady Izby dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Izby.

 3.       Rada Izby składa się od 5 do 13 członków.

 4.       Członkowie Rady wykonują swoje prawa osobiście.

 5.       Rada wybiera ze swojego grona Prezydenta, Wiceprezydentów i Sekretarza.

 6.       Rada odbywa posiedzenia, według potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 7.       Posiedzenia zwołuje Prezydent Rady Izby lub zastępujący go Wiceprezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu Izby.

 8.       Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani eksperci i inne osoby stosownie do potrzeb wynikających z przedmiotu obrad.

 9.       Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków.

10.   Rada Izby może dokooptować nowych członków na mandaty zwolnione w liczbie nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru, jednak tylko w przypadkach uzasadnionych interesem Izby i jeżeli Walne Zgromadzenie nie jest przewidziane w okresie najbliższych 30 dni.

11.   Mandat z wyboru wygasa w przypadkach:

a)      utraty członkostwa Izby;

b)      ustania przedstawicielstwa;

c)       rezygnacji z mandatu;

d)      trzykrotnej z rzędu nie usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady;

e)      upływu 4 - letniej kadencji.

12.   Osobom o wybitnych zasługach dla polskiego handlu i usług lub też, które wykazały się długoletnią współpracą i zaangażowaniem na rzecz Polskiej Izby Handlu, Rada Izby w porozumieniu z Zarządem może nadać tytuł honorowego Członka Rady Polskiej Izby Handlu. Honorowy Członek Rady Polskiej Izby Handlu dysponuje głosem doradczym, z którym Rada zobowiązana jest się zapoznać i ma prawo brać udział w jej pracach. Tytuł Honorowego Członka Rady Polskiej Izby Handlu jest dożywotni. Honorowi Członkowie Rady Polskiej Izby Handlu nie są liczeni do liczby o której mowa w Art. 15 pkt 3

Art. 16

1.       Aparatem wykonawczym Izby jest Zarząd.

2.       Zarząd składa się z 2 do 5 osób wybieranych przez Radę Izby.

3.       Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu.

4.       Zarząd prowadzi bieżące sprawy Izby, kieruje i reprezentuje Izbę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie poza sądem.

5.       Zarząd zobowiązany jest:

a)      realizować pakiet usług wobec członków Izby;

b)      zarządzać majątkiem i sprawami Izby, przestrzegając przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał Zgromadzenia Członków i Rady Izby oraz respektując interesy członków jako całości.

6. W szczególności do zadań Zarządu należy:

a)      organizowanie działalności Izby;

b)      wypracowanie metod współpracy i rozwijania więzi z członkami Izby;

c)       nawiązywanie, utrzymywanie, rozszerzanie kontaktów krajowych i zagranicznych Izby;

d)      wypracowywanie i - prezentowanie stanowisk Izby wobec istotnych problemów gospodarczych i decyzji administracyjnych, a tym samym dążenie do eliminacji pojawiających się zagrożeń w mechanizmach funkcjonowania gospodarki rynkowej:

e)      propagowanie i promowanie działalności Izby;

f)       przedkładanie Radzie Izby projektów programów działania, budżetu oraz planów finansowych i ich źródeł pokrycia;

g)      bieżące zarządzanie majątkiem i funduszami Izby;

h)      składanie Radzie Izby sprawozdań z działalności Zarządu Izby.

i)        nominowanie i odwoływanie ekspertów Polskiej Izby Handlu

j)        ustalanie wysokości składki członkowskiej

7.       Zarząd wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Biura Zarządu.

8.       Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

ROZDZIAŁ 5 - MAJĄTEK I ŹRÓDŁA DOCHODÓW IZBY

Art. 17

1.       Majątek Izby tworzą nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.

2.       Na dochody Izby składają się następujące wpływy:

a)      składki członkowskie;

b)      darowizny, spadki i zapisy;

c)       składki na fundusze celowe;

d)      odpłatne świadczenia Izby;

e)      dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i majątku Izby;

f)       z innych źródeł.

Art. 18

1.       Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd w publikowanym co roku regulaminie, który wchodzi w życie 01 stycznia roku następnego i dotyczy nowych członków, którzy w jego trakcie uzyskają członkostwo.

2.       Składkę członkowie Izby wpłacają na konto lub bezpośrednio do kasy Izby.

3.       Składki członkowskie mogą być wpłacane w cyklu kwartalnym, lub jednorazowo rocznie.

Art. 19

1.       Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Izby.

2.       Koszty działalności organów statutowych i biura ponosi Izba.

ROZDZIAŁ 6 - ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE IZBY

Art. 20

1.       Uchwały w sprawie zmian statutu bądź rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Izby, a w drugim terminie taką samą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

2.       W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala cele, na które winien być przeznaczony majątek Izby.

ROZDZIAŁ 7 - POSTANOWIENIA 0KOŃCOWE

Art. 21

a.       Izba uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.

b.      W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym szczególnie ustawa z dnia 30 maja 1989r o izbach gospodarczych, kodeks cywilny oraz przepisy międzynarodowe i zobowiązania wynikające z umów międzypaństwowych w przypadkach współpracy z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.

c.       Uchwalający statut Izby w wyżej podanym brzmieniu członkowie Założyciele potwierdzają jego przyjęcie złożeniem podpisów

KONIEC DOKUMENTU

logo franczyza kodeks

 

Polska Izba Handlu jest członkiem

kig

fpp

www.cross-border.pl

Retail Trends 2024

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2024

Targi Marek Własnych FUTURE PRIVATE LABELS 2024

Franczyza 3.0.

RetailTec Congress