Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Jak podają media lokalne i krajowe (p. źródła poniżej)

Komitet Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej zaapelował do zaapelował do Ministra Finansów Marka Rostowskiego o wsparcie projektu NBP dot. porozumienia o obniżeniu opłaty Interchange.

W związku z informacją o zaplanowanym na piątek, 30 kwietnia 2012 zebraniu Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, na którym ma dojść do decydujących ustaleń ws. projektu obniżenia stawek opłat Interchange Komitet Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej zwrócił się do Ministra Finansów Marka Rostowskiego z prośbą o wsparcie grupy w kierunku porozumienia zgodnego z propozycjami Narodowego Banku Polskiego.

Projekt NBP zakłada stopniowe obniżanie stawki Interchange w Polsce na mocy porozumienia wypracowanego przez grupę roboczą powołaną przy Radzie ds. Systemu Płatniczego. Komitet Handlu we na spotkaniu z Przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego poparł działania NBP w kierunku opacowywanego porozumienia.

- Projekt przygotowywany przez Narodowy Bank Polski posiada pełne poparcie przedstawicieli sektora handlu w Polsce, który reprezentujemy – oświadczył Waldemar Nowakowski, Przewodniczący Komitetu Handlu przy KIG, Prezes Polskiej Izby Handlu –

Polska Izba Handlu z zadowoleniem przyjęła informację o decyzji Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza o utrzymaniu dotychczasowego brzmienia przepisów rozporządzenia dotyczącego wymiany ostrzeżeń na wyrobach tytoniowych z tekstowych na obrazkowo tekstowe.

Mowa o rozporządzeniu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych; (Dz. U. Nr 31, poz. 275 oraz z 2006 r. Nr 142, poz. 1025). Minister Zdrowia zdecydował o wprowadzeniu tych zmian dopiero po wejściu w życie wytycznych najnowszej Dyrektywy Unii Europejskiej i po zatwierdzeniu biblioteki nowych, ilustrowanych obrazkami ostrzeżeń. Komisja Europejska nie zakończyła na chwilę obecną prac nad ostatecznym kształtem ostrzeżeń łączących nowe teksty z ilustracjami graficznymi i obecnie nie jest jeszcze znany termin zatwierdzenia biblioteki nowych, ilustrowanych obrazkami ostrzeżeń - wprowadzanie zmian przed ostateczną decyzją ze strony KE mogłoby skutkować koniecznością ponownego kosztownego dostosowywania przepisów po wejściu nowych dyrektyw.

Z punktu widzenia środowiska handlu detalicznego w Polsce, w którym ponad 120 tysięcy placówek zajmuje się sprzedażą wyrobów tytoniowych decyzja taka jest jak najbardziej uzasadniona ponieważ pozwala na:

1. Uniknięcie chaosu związanego z kilkakrotną w krótkim czasie zmianą ostrzeżeń na wyrobach tytoniowych pozostających w sprzedaży detalicznej

2. Uniknięcie dużych – sięgających nawet kilkuset milionów złotych strat dla handlu w wyniku konieczności zniszczenia papierosów, które przestałyby spełniać wymogi na skutek zmiany ostrzeżeń z tekstowych na mieszane tekstowo obrazkowe

3. Naturalną wyprzedaż opakowań ze starymi ostrzeżeniami i zaopatrzenie handlu w nowe, dostosowane do przepisów opakowania.

- Wstrzymując podpisanie projektu ww. rozporządzenia o treści uzgodnionej we wrześniu ub. roku, nieadekwatnej do obecnej sytuacji i terminów, Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało w naszej ocenie bardzo dalekowzroczne podejście, które pozwoli w sposób kompleksowy i możliwie najmniej uciążliwy dla przedsiębiorców dokonać wymiany wyrobów tytoniowych pozostających w handlu na produkty spełniające normy, które docelowo wejdą w życie – mówi Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu

Informacja prasowa, autoryzacja z dn. 28-03-2012 r.

Polska Izba Handlu chcąc uchronić polski handel przed stratami rzędu nawet 250 mln zł zwróciła się dziś (21 marca 2012) po raz kolejny do Ministra Zdrowia o zrewidowanie założeń rozporządzenia dotyczącego wymiany ostrzeżeń o szkodliwości wyrobów tytoniowych umieszczanych na paczkach papierosów z obecnie używanych tekstowych na mieszane tekstowo-obrazkowe.

INFORMACJA PRASOWA

z dnia 12-03-2012

www.pih.org.pl

W ciągu ostatnich lat mamy do czynienia z szybkim rozwojem obiektów handlowych o charakterze sieciowym, zarówno w formie tzw. miękkiej, jak i twardej franczyzy. Zasadniczym czynnikiem decydującym o wzroście tego typu powiązań jest wartość marki, często nadal niedocenianej przez właścicieli pojedynczych sklepów, a jednak mającej niebagatelny wpływ na sukces w tej dziedzinie działalności.

W związku z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów w stosunku do jakości nabywanych produktów, oraz rozwojem przywiązania do konkretnych marek własnych konkurencja cenowa stopniowo przestaje być decydującą składową ogólnej konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych. Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów jest rozwój nowych inicjatyw biznesowych stawiających na czynnik marki jako podstawę rozwoju. Kupcy handlu tradycyjnego w naszym kraju coraz lepiej orientują się w tej problematyce, często jednak brakuje im możliwości do budowy marek własnych i inwestycji na większą skalę w tym zakresie. Niewątpliwie jednak stajemy wobec transformacji, jaka zachodzi w sektorze handlu detalicznego, szczególnie w branży FMCG w naszym kraju.

Jako podmiot samorządu gospodarczego zrzeszamy i reprezentujemy kilkadziesiąt tysięcy podmiotów polskiego handlu detalicznego i dystrybucji. Naszą misją jest budowanie tożsamości polskiego kupiectwa i wspieranie rozwoju nowoczesnego handlu z tradycjami. Mając dostęp do szerokiego środowiska biznesowego oraz współpracując z doświadczonymi ekspertami na bieżąco śledzimy rozwój rynku i pojawianie się pomysłów, które otwierają nowe możliwości dla naszego sektora. Stąd między innymi nasze szczere zainteresowanie inicjatywą Czerwonej Torebki, która zdaje się być bardzo interesującą odpowiedzią na potrzeby rozwoju małego i średniego handlu w Polsce.

Czerwona Torebka to nowatorski koncept, który tworzy platformę dla rozwoju małego i średniego handlu detalicznego i usług, szczególnie w małych i średnich miejscowościach, w których brakuje miejsca na wielkoformatowe obiekty handlowe. Ideą przewodnią jest udostępnienie atrakcyjnej lokalizacji i nowoczesnego zaplecza technicznego i infrastruktury, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy zarówno małego, jak i średniego handlu i usług. Podobne rozwiązania zastosowane w Stanach Zjednoczonych stały się doskonałym czynnikiem wzrostu i ewolucji małego formatu handlu, z zachowaniem jego unikalnej tożsamości.

W naszym odczuciu platforma działająca na zasadzie odrębnych, niezależnych podmiotów zgromadzonych w nowoczesnym obiekcie, w którym konsument w jednym miejscu wygodnie dokona zakupów dobrych jakościowo, świeżych produktów jest niewątpliwie dużą szansą na pobudzenie rozwoju sektora, szczególnie podmiotów o bogatej tradycji i wyrobionej marce lokalnej, które borykają się z problemami dotyczącymi niekorzystnej lokalizacji i utrudnionego dostępu do rynku. Gratulujemy pomysłodawcom i będziemy z uwagą przyglądać się dalszemu progresowi tej inicjatywy.

Patrząc perspektywicznie rozwój handlu detalicznego w Polsce w najbliższych latach zależeć będzie od wielu czynników, jednak według naszej oceny dla dobra naszej gospodarki konieczne wydaje się współdziałanie środowisk branżowych i administracji państwowej na rzecz utrzymania zrównoważonej struktury różnorodnych formatów i rozwiązań biznesowych. Warto wspomnieć że to właśnie dywersyfikacja w tym zakresie stała się jednym z decydujących czynników ograniczających wpływ światowego kryzysu na naszą stabilność i rentowność polskiej gospodarki. Podstawowym kierunkiem wydaje się być jednak ustawiczne dążenie do nowoczesności, rozwój nowych technologii, edukacja i budowanie tożsamości marki, w tym marek własnych produktów.

Polska w skali Europy jest krajem o jednym z największych udziałów handlu małoformatowego i tradycyjnego, zauważalna jest jednak tendencja spadkowa w tej kategorii. Celem zachowania unikatowej struktury sektora handlu, a tym samym jego stabilności konieczna jest paradoksalnie jego transformacja, która zależeć będzie nie tylko od czynników gospodarczych i nowych rozwiązań legislacyjnych, lecz również od otwartości poszczególnych przedsiębiorców na zmiany i nowoczesne rozwiązania.

Konferencja Quo Vadis Szkolenia

22 lutego 2109

Warszawa

QuoVadis400x300 02 2

Kongres Mięsny

28 lutego 2018

Warszawa

logotyp KM 2019 RGB 400x300