Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

 

Zdaniem Polskiej Izby Handlu ogłoszona wczoraj oficjalna decyzja operatora kart płatniczych VISA jest w sukcesem prac prowadzonych pod auspicjami NBP, oraz dowodem na skuteczność współpracy zainteresowanych stron i zaangażowanie NBP w rozwiązanie tego palącego problemu dla handlu, jednak brak stanowiska ze strony drugiej, co do wielkości, konkurencyjnej organizacji – MasterCard, która jak dotąd zwleka z podjęciem jakiejkolwiek decyzji w tej kluczowej sprawie stanowi nadal ogromne zagrożenie dla tej inicjatywy.

- Ze strony zjednoczonego środowiska polskiego handlu apelujemy do Polskiego Rządu o podjęcie zdecydowanych kroków celem przyspieszenia prac nad porozumieniem, a w przypadku dalszego odwlekania decyzji ze strony MasterCard – oczekujemy natychmiastowej interwencji ustawowej, zgodnie z rekomendacją NBP i wnioskiem Komitetu Handlu przy KIG – mówi Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu, Przewodniczący Komitetu Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Z oficjalnych komunikatów wynika, że MasterCard zwracał się do UOKiK z prośbą o zaopiniowanie ewentualnego porozumienia ws. opłat, celem sprawdzenia, czy nie naruszają one ustawy o nieuczciwej konkurencji – UOKiK odmówił przygotowania stanowiska i zabrania głosu w sprawie kluczowej dla rozwoju polskiej gospodarki.

- Warto zauważyć, że niestety nie jest to pierwszy przypadek, kiedy urząd bezpośrednio powołany właśnie do takich zadań nie zajmuje stanowiska kiedy jest to najbardziej potrzebne - komentuje Prezes PIH.

- Ze strony Polskiej Izby Handlu wyrażamy uznanie dla decyzji organizacji VISA, jednak udzielamy pełnego poparcia projektowi NBP zakładającemu wprowadzenie odpowiednich regulacji ustawowych w zakresie opłat za obsługę kart, które w sposób sprawiedliwy obejmą wszystkich operatorów i zakończą pobieranie niewspółmiernie wysokich opłat za transakcje przy użyciu kart płatniczych, co

Jak podają media lokalne i krajowe (p. źródła poniżej)

Komitet Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej zaapelował do zaapelował do Ministra Finansów Marka Rostowskiego o wsparcie projektu NBP dot. porozumienia o obniżeniu opłaty Interchange.

W związku z informacją o zaplanowanym na piątek, 30 kwietnia 2012 zebraniu Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, na którym ma dojść do decydujących ustaleń ws. projektu obniżenia stawek opłat Interchange Komitet Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej zwrócił się do Ministra Finansów Marka Rostowskiego z prośbą o wsparcie grupy w kierunku porozumienia zgodnego z propozycjami Narodowego Banku Polskiego.

Projekt NBP zakłada stopniowe obniżanie stawki Interchange w Polsce na mocy porozumienia wypracowanego przez grupę roboczą powołaną przy Radzie ds. Systemu Płatniczego. Komitet Handlu we na spotkaniu z Przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego poparł działania NBP w kierunku opacowywanego porozumienia.

- Projekt przygotowywany przez Narodowy Bank Polski posiada pełne poparcie przedstawicieli sektora handlu w Polsce, który reprezentujemy – oświadczył Waldemar Nowakowski, Przewodniczący Komitetu Handlu przy KIG, Prezes Polskiej Izby Handlu –

Polska Izba Handlu z zadowoleniem przyjęła informację o decyzji Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza o utrzymaniu dotychczasowego brzmienia przepisów rozporządzenia dotyczącego wymiany ostrzeżeń na wyrobach tytoniowych z tekstowych na obrazkowo tekstowe.

Mowa o rozporządzeniu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych; (Dz. U. Nr 31, poz. 275 oraz z 2006 r. Nr 142, poz. 1025). Minister Zdrowia zdecydował o wprowadzeniu tych zmian dopiero po wejściu w życie wytycznych najnowszej Dyrektywy Unii Europejskiej i po zatwierdzeniu biblioteki nowych, ilustrowanych obrazkami ostrzeżeń. Komisja Europejska nie zakończyła na chwilę obecną prac nad ostatecznym kształtem ostrzeżeń łączących nowe teksty z ilustracjami graficznymi i obecnie nie jest jeszcze znany termin zatwierdzenia biblioteki nowych, ilustrowanych obrazkami ostrzeżeń - wprowadzanie zmian przed ostateczną decyzją ze strony KE mogłoby skutkować koniecznością ponownego kosztownego dostosowywania przepisów po wejściu nowych dyrektyw.

Z punktu widzenia środowiska handlu detalicznego w Polsce, w którym ponad 120 tysięcy placówek zajmuje się sprzedażą wyrobów tytoniowych decyzja taka jest jak najbardziej uzasadniona ponieważ pozwala na:

1. Uniknięcie chaosu związanego z kilkakrotną w krótkim czasie zmianą ostrzeżeń na wyrobach tytoniowych pozostających w sprzedaży detalicznej

2. Uniknięcie dużych – sięgających nawet kilkuset milionów złotych strat dla handlu w wyniku konieczności zniszczenia papierosów, które przestałyby spełniać wymogi na skutek zmiany ostrzeżeń z tekstowych na mieszane tekstowo obrazkowe

3. Naturalną wyprzedaż opakowań ze starymi ostrzeżeniami i zaopatrzenie handlu w nowe, dostosowane do przepisów opakowania.

- Wstrzymując podpisanie projektu ww. rozporządzenia o treści uzgodnionej we wrześniu ub. roku, nieadekwatnej do obecnej sytuacji i terminów, Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało w naszej ocenie bardzo dalekowzroczne podejście, które pozwoli w sposób kompleksowy i możliwie najmniej uciążliwy dla przedsiębiorców dokonać wymiany wyrobów tytoniowych pozostających w handlu na produkty spełniające normy, które docelowo wejdą w życie – mówi Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu

Informacja prasowa, autoryzacja z dn. 28-03-2012 r.

Polska Izba Handlu chcąc uchronić polski handel przed stratami rzędu nawet 250 mln zł zwróciła się dziś (21 marca 2012) po raz kolejny do Ministra Zdrowia o zrewidowanie założeń rozporządzenia dotyczącego wymiany ostrzeżeń o szkodliwości wyrobów tytoniowych umieszczanych na paczkach papierosów z obecnie używanych tekstowych na mieszane tekstowo-obrazkowe.

Konkursu na najlepsze stoisko mięsno-wędliniarskie

baner KM 2018 konkurs 400x300

Kongres Mięsny 2018

1 marca 2018

Warszawa

baner KM 2018 03

POLAGRA FOOD

8-10 maja 2018

Poznań

polagra