Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

14 września Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło przedstawicielom branży założenia do projektu ustawy o franczyzie z prośbą o zgłaszanie w tym przedmiocie ewentualnych uwag, propozycji i komentarzy. Polska Izba Handlu i jej członkowie z najwyższą uwagą przeanalizują propozycję założeń i będą brać udział w procesie konsultacji.

Z uwagi na złożoność zagadnienia trudno dać rzetelną i odpowiedzialną ocenę tych propozycji lub rekomendację w tak krótkim czasie, ale można zauważyć, że w wielu aspektach proponowane założenia są zgodne z Kodeksem dobrych praktyk dla rynku franczyzy, który jest jedną z najdalej idących samoregulacji w Polsce i w Europie. To dobry kierunek. Mamy nadzieję, że dalsze prace nad projektem ustawy zapewnią możliwość szerokich konsultacji z przedsiębiorcami rozwijających swoje biznesy w oparciu lub w ramach systemów franczyzowych.

Jako najszersza reprezentacja handlu detalicznego w Polsce zrzeszająca licznych franczyzodawców i franczyzobiorców rozumiemy i doceniamy troskę Ministerstwa Sprawiedliwości o sytuację małych i średnich przedsiębiorców. Jednocześnie zwracamy uwagę, że rynek franczyzowy już kilka lat temu podjął działania w kierunku samoregulacji, które zostały zwieńczone przyjęciem i wdrożeniem Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Samoregulację przyjęło dotąd niemal 30 franczyzodawców, w tym największe sieci handlowe oraz usługodawcy, a gwarancjami z niej wynikającymi objętych jest kilkanaście tysięcy franczyzobiorców. 

Cieszymy się, że w toku prac analityczno-koncepcyjnych Ministerstwo Sprawiedliwości czerpało z zapisów samoregulacji, zwłaszcza, że był to efekt wielomiesięcznych prac i dyskusji między przedstawicielami franczyzobiorców i franczyzodawców, niezależnymi ekspertami oraz reprezentantami organizacji branżowych i środowiska akademickiego. 

Doceniamy możliwość zgłoszenia uwag i opinii w ramach otwartych przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacji, jeszcze na etapie założeń do projektu regulacji. Jesteśmy przekonani, że dobre prawo może powstawać jedynie z uwzględnieniem praktyki rynkowej oraz w dialogu z przedstawicielami tych, na których postulowane zmiany będą mieć znaczący wpływ. W przypadku franczyzy mówimy o grupie pół miliona Polaków, franczyzobiorców, ich pracowników oraz rodzin.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że franczyza jako element polskiej gospodarki to kilkadziesiąt lat historii oraz tysiące modeli biznesowych w kilkudziesięciu różnych branżach.

 Upublicznione przez Ministerstwo Sprawiedliwości założenia, które przyjęły formę propozycji konkretnych rozwiązań prawnych, po ich przeniesieniu na grunt ustawy w istotny sposób wpłyną na działalność gospodarczą kilkudziesięciu tysięcy podmiotów w Polsce. Mając na uwadze zwłaszcza możliwości w zakresie wsparcia prawnego najmniejszych przedsiębiorców, apelujemy o wydłużenie wyznaczonego czasu na przekazanie opinii z 14 do 28 dni.  Niezwykle istotne będzie także przeznaczenie odpowiednio długiego czasu na konsultacje społecznego kiedy projekt znajdzie się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

 Analogicznie postulujemy, aby na etapie tworzenia właściwych zapisów ustawowych został przewidziany odpowiednio długi, adekwatny do głębokości zmian, sięgających przecież samej istoty prowadzenia działalności w modelu franczyzowym, vacatio legis. Polska Izba Handlu zawsze podkreśla że w przypadku prawa gospodarczego minimalne vacatio legis powinno wynosić 6 miesięcy

Zwracamy także uwagę, że wprowadzenie instytucji sądu arbitrażowego dla tak szerokiej grupy potencjalnych uczestników procesów, wymaga po pierwsze gruntownej i czasochłonnej analizy pod kątem zasobów będących do dyspozycji organów publicznych, przy których sąd miałby działać, a w następnym kroku stworzenia koniecznych struktur i wdrożenia procedur.

 Jesteśmy przekonani, że w drodze partnerskiego dialogu stworzymy rozwiązania, które nadadzą moc prawną wypracowanym już przez branżę rozwiązaniom i tym samym będą stanowić kolejny ważny krok na drodze podnoszenia standardów franczyzy w Polsce.

Znajdź nas na Twitterze

logo franczyza kodeks

bryt napis

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

 7-8 listopada 2022

Warszawa

PIH jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia


 

IX Polski Kongres Przedsiębiorczości w Krakowie

14-15 listopada 2022 

Kraków

RetailTec Congress

15-16 listopada 2022

Warszawa

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

BT

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2