Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Rozpoczęto realizację projektu nadzwyczajnego. Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie:

 Start rekrutacji                     - 29.09.2020 r.

 Zakończenie rekrutacji       - 30.11.2020 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP (link powyżej).

 Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).

 Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

 Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

 

Operatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa. Zgodnie z treścią rekomendacji Rady, Operator będzie rekrutował mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD G47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, zainteresowanych udziałem w szkoleniach z zakresu:

 Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – sprzedawca.

 Kierowanie zmianą w organizacji handlu - wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce.

Do udziału w projekcie firmy mogą zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

 Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);

 Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);

 osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

 właściciela pełniącego funkcje kierownicze;

 wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

 

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej została określona przez PARP dla każdego z projektów Operatorskich i w Państwa przypadku wynosi:

Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie kompetencji, kwalifikacji        Maksymalne dofinansowanie (netto)

•       Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – sprzedawca.      45 PLN

•       Kierowanie zmianą w organizacji handlu - wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce.     24 PLN

W sytuacji, gdy na etapie wdrażania Zadania SR dokona aktualizacji rekomendacji, wskazany limit może ulec zmianie i Beneficjent będzie zobowiązany do jego stosowania. W przypadku, gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy wskazany limit, przedsiębiorca pokryje pozostałą część z własnych środków.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia (wkład własny stanowi różnicę pomiędzy kosztem netto usługi rozwojowej a wartością dofinansowania). Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem (zaliczka wypłacana będzie po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki).

Łącznie Operator może dokonać dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 5 850 000 zł i powinien objąć wsparciem minimum 650 pracowników (min. 585 pracowników powinno ukończyć szkolenia).

Znajdź nas na Twitterze

bryt napis

Wirtualny Kongres Handlu Spożywczego

13 maja 2021

WKHS banner 400x300 2

Retail Tec

31 maja - 1 czerwca 2021 

Warszawa

RetailTec

IX Cashless Congress

8-9 czerwca 2021

Formuła hybrydowa, Warszawa

Cashless

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

BT

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2