Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Polska Izba Handlu zwróciła się do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Klimatu i innych w sprawie potrzeby zwolnienia z podatku VAT darowizn. Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie zaspokajają w sposób należyty potrzeb oraz interesów różnych grup społecznych.

Skala zapotrzebowania tego typu rozwiązań znacznie przewyższa zakrestymczasowo wprowadzonych zwolnień podatkowych.W Polsce funkcjonuje wiele branż, które ze względu na wysokie koszty związane z przekazaniem darowizny, nie decydują się na skierowanie towarów nadających się do użytku innym podmiotom w celach dobroczynnych.W efekcie produkty te poddawane są utylizacji bądź innej formie niszczenia. Mowa tutaj o takich produktach, jak: sprzęt elektroniczny, odzież oraz inne artykuły nieżywnościowe, tj. wyroby wykonane z użyciem plastiku lub zawierające minerały oraz związki chemiczne­ – wymienia Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

 

Obserwujemy dwa główne negatywne skutki społeczne wynikające z braku stosownej regulacji umożliwiającej podatnikom niskokosztowewsparcie dla organizacji społecznych i dobroczynnych. Są to:

  • wysoki koszt społeczny w postaci marnowania jakościowych produktów, które nie trafią do najbardziej potrzebujących,
  • koszt środowiskowy w postaci generowania nadmiernej ilości odpadów i zwiększonej emisji dwutlenku węgla wynikającej z ich utylizacji.

Komisja Europejska przedstawiła w grudniu 2015 r. plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, co dało impuls do działania dla rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Polski rząd, we wrześniu 2019 roku, przyjął dokument strategiczny –Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z podstawowych założeń ujętych w strategii jest zmiana w sposobie funkcjonowania całej gospodarki poprzez podniesienie jej wydajności,przy jednoczesnymnacisku na tworzenie wartości dodanejwykorzystywanych zasobów, materiałów i produktów, a także minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów. Warto także zauważyć, że ważny interes społeczny stojący za przekazywaniem darowizn został dostrzeżony przez ustawodawcę i uwzględniony w przepisach Tarczy antykryzysowa 4.0.

Proponowane przez nas wprowadzenie zwolnień z obowiązku płacenia podatku VAT od produktów przekazywanych w formie darowizny wpisuje się w założenia strategii rządu­ –mówi Maciej Ptaszyński.

W naszej ocenie zarówno w prawodawstwie polskim, jak i prawodawstwie Unii Europejskiej nie ma przesłanek, które uniemożliwiłyby przyjęcie rozwiązań wprowadzających szerszy katalog produktów zwolnionych z podatku VAT w przypadku wystąpienia darowizny. Królestwo Belgii, Włochy, Francja oraz Wielka Brytania wprowadziły rozwiązania, które pozwalają na przekazywanie darowizn bez podatku.Instytucje Unii Europejskiej nie wszczęły procedur o naruszenie prawa Wspólnoty na żadnym z etapów nowelizacji przepisów prawa podatkowego w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę ważny interes społeczny, a także rozwiązania prawne wypracowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej zdecydowaliśmy się poddać pod rozwagę Ministerstwa Finansów podjęcie prac w celu opracowania koncepcji systemu zachęt i obowiązków dla przedsiębiorców w celu przeciwdziałaniu marnowaniu produktów nieżywnościowych nadających się do użytku. Potrzebne są regulacje wprowadzające szeroki katalog produktów objętych ulgą podatkową – dodaje Maciej Ptaszyński.

Jako organizacja zrzeszająca wielu polskich pracodawców, uczestniczymy w sposób aktywny w życiu społeczno-gospodarczym naszego kraju i wsłuchujemy się w potrzeby przedsiębiorców oraz społeczności, z których się wywodzą. Dzięki temu możemy zrozumieć, a tym samym wspierać rozwój polskiej gospodarki. Nasze doświadczenie oraz skala zbieranych informacji, udzielanych nam przez podmioty z różnych środowisk (zarówno przez firmy członkowskie PIH czy zrzeszone lub zaprzyjaźnione z nami organizacje), pozwalają nam dojść do wniosku, że propozycja nowelizacji prawa podatkowego przyniesie wielowymiarowe korzyści dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, przy szerokiej akceptacji środowisk społecznych oraz biznesowych w Polsce. Ponadto, proponowane rozwiązania uznajemy za spójne z dotychczasową polityką rządu, konsekwentnie zorientowaną na rozwój gospodarki.

Polska Izba Handlu jako samorząd gospodarczy przedsiębiorstw zajmujących się handlem i dystrybucją dóbr w Polsce, z uznaniem przyjmuje dotychczasowe wysiłki podejmowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące znoszenia obciążeń regulacyjnych spoczywających na przedsiębiorcach. Starania te są widoczne zwłaszcza w tym trudnym okresie, w którym polska gospodarka zmaga się z wyzwaniami kryzysu wywołanego przez epidemię COVID-19. Inicjatywą, którą w sposób szczególny należy wyróżnić, jest zwolnienie z podatku VAT dla darowizn, w ramach których przedsiębiorcy przekazują zakupione lub wyprodukowane przez siebie towary na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa.

Do tej pory w Polsce zwolniono z VAT-u niektóre produkty przekazywane jako darowizny.

  1. Łatwo psujące się artykuły spożywcze
  2. Niektóre IT – jednostki systemu komputerowego, serwery, monitory, komputery stacjonarne (ale nie laptopy), drukarki, skanery, sprzęt do pisania w alfabecie Braille'a, urządzenia do przesyłanie danych cyfrowych (w tym koncentratorów i przełączników sieciowych, routerów i modemów)
  3. Do 31 sierpnia 2020 r. produkty przekazane na walkę z koronawirusem do Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej
  4. Do 30 czerwca 2020 r. laptopy i tablety dla szkół

! Zachęcamy do zapoznania się z szerszym opracowaniem dot. problematyki VAT od darowizn. TUTAJ

Znajdź nas na Twitterze

logo franczyza kodeks

bryt napis

Targi Polagra

26-28 września 2022

Poznań

Polagra 400x300

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

BT

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2