Logo Polskiej Izby Handlu

Polska Izba Handlu

Zachowanie różnorodności handlu i usług na rynku wewnętrznym

Przedstawiciele Polskiej Izby Handlu 13 kwietnia 2016 uczestniczyli w sejmowej komisji podczas, której odrzucono projekt zmian dot. sprzedaży alkoholu. Proponowano umożliwienie władzom samorządowym decydowanie o tym gdzie i w jakich godzinach może być sprzedawany alkohol.

– Dobrze, że przeciwstawiono się  ograniczeniom legalnej sprzedaży alkoholu, bo każde takie ograniczenia są ukłonem w stronę szarej strefy. Jeżeli będą prowadzone dalsze prace nad tego typu projektem, mamy nadzieję na uczestniczenie w konsultacjach społecznych. Nie powinno się wprowadzać prohibicji,  raczej pracować nad poprawą mechanizmów egzekwowania  już istniejącego prawa. To nie alkohol na półkach sklepowych jest zagrożeniem dla porządku publicznego i samopoczucia mieszkańców. Problemem jest grupa nieodpowiedzialnych ludzi, którzy dziś wbrew przepisom spożywają alkohol w miejscach publicznych i naruszają spokój osiedli mieszkaniowych. Żeby ograniczyć te zjawiska nie ma potrzeby zmieniać przepisów i wprowadzać nocnej prohibicji. Wystarczy odpowiednia współpraca sprzedawców z  organami ochrony porządku publicznego  oraz działania edukacyjne, prowadzone np. w szkołach. Przepisy, które można stosować w przypadku sklepu, która narusza prawo i zakłóca porządek, już istnieją – proponuje Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu.

 

Przepisy już dziś dają podstawy prawne do ochrony porządku publicznego, jeśli są odpowiednio stosowane przez władze gminy i podległych jej funkcjonariusze straży gminnych, a także policjantów.

Funkcjonowanie sklepów z alkoholem podlega ograniczeniom zawartym ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Konkretne warunki oraz kontrola ich przestrzegania w dużej mierze zależy od gminy.

Art. 12. 1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta)liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Art. 14. 2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Art. 18. 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku:

pkt 3)  powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

 

Nowelizacja tych przepisów ogranicza prawa przedsiębiorców i będzie miała wpływ na konkurencyjność gospodarki. Te podmioty, które stracą prawo do sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, z natury rzeczy będą mniej konkurencyjne niż sklepy prowadzące sprzedaż. Nieograniczona kompetencja gminy do ustalania miejsc objętych zakazem sprzedaży alkoholu bez nawet ramowych przesłanek określających, kiedy gmina mogłaby takie instrumenty stosować, wiąże się z ryzykiem arbitralnego wprowadzania ograniczeń. Nie tylko będzie miało to wpływ na konkurencyjność między sklepami, lecz także może spowodować wzrost korupcji w samorządzie gminnym. Należy zauważyć, że ze sprzedaży napojów alkoholowych małe i średnie sklepy wypracowują nawet do 40% zysku. Ograniczenia w tym zakresie mogą przełożyć się w sposób znaczący na pogorszenie się konkurencyjności małych polskich sklepów względem dyskontów i hipermarketów – komentuje Waldemar Nowakowski.

14.04.2013

Znajdź nas na Twitterze
Biuletyn Polskiej Izby Handlu
Nr 69 (12/2020)

bryt napis

Kampania Ministerstwa Finansów

Poradnik Podatnika grafika

Kampania Ministerstwa Finansów: Bezpieczna transakcja

BT

Kampania Ministerstwa Rolnictwa: Produkt Polski

Produkt Polski logo

Bezpieczeństwo - kupuję to!

kupujebezpiecznie pion 2

World Food Poland

20-22 kwietnia 2021

Edycja online

worldfood2021 400x300 pl ogólne